Cómo Asociarse

Quen pode formar parte de Cluergal

Cluergal é unha organización aberta á participación. Os membros, segundo a súa tipoloxía, clasificaranse por actividade nos seguintes grupos:

 • Grupo A: Fabricantes de compoñentes de equipos enerxéticos ou de sustentabilidade enerxética.
 • Grupo B: Empresas de servizos, como empresas de transporte, empresas de guindastre, empresas de enxeñaría, empresas de desenvolvemento tecnolóxico, instaladores, mantedores, operarios, etc.
 • Grupo C: Tecnólogos.
 • Grupo D: Distribuidores de Enerxía.
 • Grupo E: Promotores de instalacións enerxéticas.
 • Grupo F: Administracións públicas.
 • Grupo G: Universidades e Centros de Investigación.
 • Grupo H: Outros, como, Asociacións, Fundacións, Colexios Profesionais.

Tipos de membros

Socios de Honra: persoas físicas ou xurídicas relevantes no sector das enerxías renovables ou da sustentabilidade enerxética e de recoñecido prestixio.

Socios Fundadores: persoas físicas ou xurídicas que figuren no acto constitutivo do Clúster.

Socios de Número: empresas ou entidades que se adhiran ao Clúster con posterioridade á celebración da Asemblea da Fundación, admitidas para o cumprimento dos fins estatutarios. Para incorporarse ao Clúster e manter a súa condición de socios de pleno dereito, deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Ter polo menos un 30% de facturación relacionada co sector das enerxías renovables e da sustentabilidade enerxética.
 • Ter a súa sede ou centro de produción na Comunidade Autónoma galega.

Asociados: persoas físicas ou xurídicas, especialmente empresas, que non se encadran nos citados grupos, pero que desenvolvan actividades relacionadas co sector das enerxías renovables e da sustentabilidade enerxética ou pretendan realizalas.

Socios Colaboradores: as persoas físicas ou xurídicas que poidan colaborar no cumprimento dos fins estatutarios e estean relacionadas coas actividades do clúster, especialmente as entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

Requisitos para ser socio

Para adquirir a condición de socio é necesario cumprir os seguintes requisitos: 

 • Solicitar a súa admisión por escrito á Xunta Directiva.
 • Aboar a entrada na contía e forma que estableza a Asemblea Xeral.
 • Recibir notificación do Consello de Administración pola que se aproba a súa incorporación ao Clúster, que deberá resolverse por escrito e motivado no prazo máximo de tres meses.
 • Achegar a documentación xustificativa necesaria.

En caso de interese, ou para máis información, podes contactar con Cluergal.